Kdo jsme a jak nás kontaktovat

edfman.cz (dále jen „stránky“) jsou stránky provozované společností ED&F Man Liquid Products Czech Republic s.r.o. (dále jen „my“, „nás“, „naše“). Naše informace najdete na stránce „Informace o společnosti“ a můžete nás kontaktovat prostřednictvím formuláře.

Naše dohoda

Používáním našich stránek nebo přihlášením k odběru souhlasíte s těmito podmínkami používání. Doporučujeme vám vytisknout si kopii těchto podmínek pro budoucí použití.

Vyhrazujeme si právo revidovat obsah našich stránek (včetně námi nabízených služeb) a tyto podmínky používání zveřejněním t změn na těchto stránkách. Pokaždé, když budete chtít naše stránky používat, zkontrolujte prosím tyto podmínky, abyste se ujistili, že rozumíte podmínkám, které v daném okamžiku platí. Pokračováním v přístupu na naše stránky a jejich používáním vyjadřujete souhlas s těmito změnami. Tyto podmínky byly naposledy aktualizovány 16. ledna 2023.

Vyhrazujeme si také právo uplatnit všechny dostupné právní a soudní prostředky nápravy v případě porušení těchto podmínek používání, včetně práva dle vlastního uvážení odepřít přístup na naše stránky nebo jejich část bez předchozího upozornění a odmítnout poskytnout tyto stránky jakémukoli uživateli.

Jste také zodpovědní za to, že všechny osoby, které přistupují na naše stránky prostřednictvím vašeho internetového připojení, jsou seznámeny s těmito podmínkami používání a dalšími platnými podmínkami a že je dodržují.

Mohou se na vás vztahovat následující dodatečné podmínky:

• naše zásady ochrany osobních údajů
• naše zásady používání souborů cookie

Na poskytování zboží nebo služeb z naší strany se v každém případě vztahuje samostatná smlouva.

Naše práva a povinnosti vyplývající z těchto podmínek můžeme převést na jinou organizaci. Pokud se tak stane, pokusíme se o tom informovat na našich webových stránkách.

Můžeme pozastavit provoz našich stránek

Naše stránky jsou k dispozici zdarma. Nezaručujeme, že naše stránky nebo jakýkoli obsah na nich bude vždy dostupný nebo nepřerušovaný.

Z obchodních a provozních důvodů můžeme pozastavit, zrušit nebo omezit dostupnost všech našich stránek nebo jejich části. Budeme se snažit vás o pozastavení nebo stažení stránek informovat v přiměřeném předstihu.

Individuální nekomerční použití

Jste oprávněni navštěvovat, prohlížet a uchovávat pouze jednu kopii stránek tohoto webu výhradně pro své vlastní individuální a nekomerční účely a nesmíte kopírovat, stahovat, publikovat, upravovat ani jinak distribuovat či využívat žádný materiál na tomto webu pro jiné účely než pro své vlastní individuální a nekomerční použití, pokud vám to výslovně nepovolíme.

Papírové ani digitální kopie materiálů, které jste si vytiskli nebo stáhli, nesmíte žádným způsobem upravovat a nesmíte používat žádné ilustrace, fotografie, video nebo zvukové sekvence ani žádnou grafiku odděleně od doprovodného textu.

Náš status (a status všech identifikovaných přispěvatelů) jako autorů obsahu na našich stránkách musí být vždy uznán (s výjimkou případů, kdy je obsah vytvořen uživateli).

Pokud vytisknete, zkopírujete, stáhnete, sdílíte nebo znovu zveřejníte jakoukoli část našich stránek v rozporu s těmito podmínkami používání, vaše právo používat naše stránky okamžitě zanikne a vy musíte podle našeho rozhodnutí vrátit nebo zničit všechny kopie materiálů, které jste vytvořili.

Přístup do zaheslovaných/bezpečných oblastí

Přístup k heslem chráněným a/nebo zabezpečeným oblastem těchto stránek a jejich používání je vyhrazeno pouze oprávněným uživatelům.

Pokud si v rámci našich bezpečnostních postupů zvolíte nebo vám bude poskytnut uživatelský identifikační kód, heslo nebo jiné informace, musíte s nimi zacházet jako s důvěrnými. Nesmíte je sdělit žádné třetí straně.

Máme právo kdykoli zakázat jakýkoli identifikační kód uživatele nebo heslo, ať už vámi zvolené nebo námi přidělené, pokud podle našeho přiměřeného názoru nedodržujete některé z ustanovení těchto podmínek používání.

Neoprávněné osoby, které se pokusí získat přístup do těchto oblastí webu, mohou být vystaveny právnímu postihu. Pokud víte nebo máte podezření, že váš identifikační kód nebo heslo zná někdo jiný než vy, musíte nás o tom neprodleně informovat na adrese dataprotection@edfman.com.

Žádné vytěžování textů, dat nebo web scraping.

Nesmíte provádět, usnadňovat, povolovat ani povolovat žádné vytěžování textů nebo dat nebo web scraping v souvislosti s našimi stránkami nebo jakýmikoli službami poskytovanými prostřednictvím našich stránek nebo v souvislosti s nimi. To zahrnuje použití (nebo povolení, schválení či pokus o použití):

• Jakýkoli „robot“, „bot“, „spider“, „scraper“ nebo jiné automatizované zařízení, program, nástroj, algoritmus, kód, proces nebo metodika pro přístup, získávání, kopírování, monitorování nebo opětovné publikování jakékoli části webu nebo jakýchkoli dat, obsahu, informací nebo služeb, ke kterým je přístup prostřednictvím tohoto webu.

• Jakákoli automatizovaná analytická technika zaměřená na analýzu textu a dat v digitální podobě za účelem získání informací, které zahrnují mimo jiné vzory, trendy a korelace.

Ustanovení tohoto článku je třeba považovat za výslovnou výhradu našich práv v tomto ohledu, a to i pro účely čl. 4 odst. 3 směrnice o autorském právu k digitálním technologiím ((EU) 2019/790).

Toto ustanovení se nepoužije, pokud (ale pouze v rozsahu, v jakém) nemůžeme podle zákonů, které se na nás vztahují, smluvně vyloučit nebo omezit činnost vytěžování textů nebo dat nebo škrábání na webu.

Výjimky a omezení

Naši odpovědnost vůči vám nevylučujeme ani neomezujeme, pokud by to bylo nezákonné. To zahrnuje odpovědnost za smrt nebo zranění způsobené naší nedbalostí nebo nedbalostí našich zaměstnanců, zástupců nebo subdodavatelů a za podvod nebo podvodné zkreslení. Zbytek tohoto oddílu se řídí tímto prvním odstavcem. Jakékoli poskytování zboží nebo služeb z naší strany bude v každém případě upraveno samostatnou smlouvou a budou se na ně vztahovat různá omezení a vyloučení odpovědnosti (jak je uvedeno v příslušné samostatné smlouvě).

Informace na těchto stránkách jsou poskytovány tak, jak jsou, a slouží pouze pro obecné informace. Nemají sloužit jako rada, na kterou byste se měli spoléhat. Než podniknete jakékoli kroky na základě obsahu našich stránek nebo se jich zdržíte, musíte si vyžádat odbornou nebo specializovanou radu.

V maximálním rozsahu povoleném zákonem neposkytujeme žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu (implicitní ani jiné) týkající se těchto stránek nebo jejich obsahu a zříkáme se všech takových prohlášení a záruk.

Některé informace a služby na těchto stránkách mohou obsahovat materiály a informace od třetích stran, nad kterými máme minimální nebo žádnou kontrolu. Kromě toho mohou informace obsažené na těchto stránkách obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Nemůžeme proto zaručit a nezaručujeme vám, že tyto stránky, jejich obsah a související grafika zveřejněná na těchto stránkách jsou přesné nebo úplné a/nebo vhodné pro vás nebo vaše podnikání.

Veškerá odpovědnost za jakékoli nepřesnosti nebo chyby je výslovně vyloučena v plném rozsahu povoleném zákonem.

Ani my, ani žádná z našich přidružených společností, ani žádný z našich ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců, zástupců nebo subdodavatelů, ani žádný jiný zástupce nenese odpovědnost za ztráty nebo škody (ať už smluvní, deliktní (včetně nedbalosti), porušení zákonné povinnosti nebo jiné, i když je lze rozumně předvídat) vyplývající z těchto podmínek používání nebo v souvislosti s nimi, včetně používání nebo nemožnosti používat tyto stránky nebo používání nebo spoléhání se na jakýkoli obsah zobrazený na našich stránkách. Jedná se o komplexní omezení odpovědnosti, které se vztahuje na všechny škody jakéhokoli druhu, včetně (bez omezení) náhrady škody, ztráty dat, příjmů nebo zisku, ztráty předpokládaných úspor, přerušení provozu, ztráty dobré pověsti, ztráty nebo poškození majetku a nároků třetích stran a jakékoli nepřímé nebo následné ztráty nebo škody.

Neneseme odpovědnost za žádné ztráty nebo škody, které by mohly vzniknout v důsledku zachycení jakýchkoli informací, které vám byly zpřístupněny prostřednictvím těchto stránek, třetími stranami.

Bez ohledu na výše uvedené a s výhradou prvního odstavce tohoto oddílu je naše maximální odpovědnost podle těchto podmínek používání za všech okolností omezena na 100 GBP.

Každé z výše uvedených vyloučení nebo omezení se považuje za samostatné a oddělitelné ustanovení těchto podmínek používání.

Používání odkazů

Některé odkazy, včetně hypertextových odkazů, na našich stránkách vás zavedou mimo naše stránky. Odkazy jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí a informaci a zařazení jakéhokoli odkazu neznamená, že jsme odkazovanou stránku, jejího provozovatele nebo její obsah schválili.

Nejsme zodpovědní za obsah ani jiná ustanovení jakýchkoli webových stránek mimo naše stránky a výslovně se zříkáme jakékoli odpovědnosti související s takovým obsahem nebo ustanoveními. Zakazujeme ukládání do mezipaměti, neautorizované hypertextové odkazy na tyto stránky a rámování jakýchkoli informací a obsahu včetně softwarových programů dostupných na těchto stránkách nebo jejich prostřednictvím (obsah).

Vyhrazujeme si právo zakázat jakékoli neautorizované odkazy nebo rámy a výslovně odmítáme jakoukoli odpovědnost za obsah, který je k dispozici na jakýchkoli jiných webových stránkách, na které je odkazováno na těchto stránkách. Přístup na jakékoli jiné webové stránky, na které je odkazováno, je na vaše vlastní riziko.

Technologická selhání

Doba odezvy systému se může lišit v důsledku různých faktorů. Neneseme žádnou odpovědnost za nepřesnost, chybu nebo zpoždění či opomenutí jakékoli informace nebo přenosu či doručení jakékoli informace, ani za jakoukoli ztrátu nebo škodu vzniklou nebo způsobenou takovou nepřesností, chybou, zpožděním nebo opomenutím, ani za neprovedení nebo přerušení informací v důsledku jakéhokoli jednání nebo opomenutí, nebo z důvodu vyšší moci (včetně, ale bez omezení výše uvedeného, povodní, mimořádných povětrnostních podmínek, zemětřesení nebo jiných zásahů vyšší moci, požáru, války, povstání, nepokojů, pracovních sporů, nehody, zásahu vlády, výpadku komunikací, výpadku napájení nebo selhání zařízení či softwaru) nebo z jakékoli jiné příčiny, kterou nemůžeme ovlivnit.

Zabezpečení, prolomení a hacking

Nezaručujeme, že naše stránky budou bezpečné nebo bez chyb či virů.

Nesmíte porušovat ani se pokoušet porušovat zabezpečení těchto stránek nebo jakýchkoli produktů či služeb zde popsaných. Nesmíte zneužívat naše stránky vědomým zaváděním virů, trojských koní, červů, logických bomb nebo jiného škodlivého nebo technologicky škodlivého materiálu. Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup k našim stránkám, serveru, na kterém jsou naše stránky uloženy, ani k žádnému serveru, počítači nebo databázi připojené k našim stránkám. Nesmíte na naše stránky útočit prostřednictvím útoku na odepření služby nebo distribuovaného útoku na odepření služby. Porušením tohoto ustanovení byste se dopustili trestného činu podle zákona o zneužití počítačů z roku 1990. Vyhrazujeme si právo vyšetřovat události, které mohou zahrnovat takové porušení, a můžeme zapojit orgány činné v trestním řízení a spolupracovat s nimi při stíhání uživatelů, kteří se na takovém porušení podíleli (včetně toho, že jim prozradíte svou totožnost). V případě takového porušení vaše právo používat naše stránky okamžitě zanikne.

Souhlasíte s tím, že je vaší odpovědností nainstalovat antivirový software a související ochranu proti virům nebo jiným počítačovým programům nebo motorům, které jsou určeny k poškození, zničení, narušení nebo jinému narušení funkčnosti nebo provozu počítače, které mohou být přeneseny do vašeho počítače prostřednictvím těchto stránek.

Použití vašich informací

Souhlasíte s tím, že můžeme shromažďovat, ukládat a používat informace o vás v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Berete na vědomí podmínky našich zásad ochrany osobních údajů.

Nahrávání obsahu na naše stránky

Některé aspekty webu umožňují nahrát na web souhlas.

Musíte zajistit, aby žádný obsah, který na naše stránky nahrajete, nesměl: být v rozporu s platnými zákony, předpisy nebo pokyny; poškozovat, ohrožovat, obtěžovat nebo znepokojovat jakoukoli osobu; být obscénní, podvodný, klamavý, zastrašující, hanlivý, urážlivý nebo ponižující; narušovat soukromí jiné osoby nebo hrozit narušením jejího soukromí; propagovat diskriminaci nebo explicitní materiály; porušovat práva duševního vlastnictví (včetně autorských práv, práv k databázím nebo ochranným známkám) jakékoli jiné osoby; a neobsahovat viry, trojské koně, červy, časované bomby, programy pro záznam stisků kláves, spyware, adware nebo jiné škodlivé programy či podobné počítačové kódy určené k nepříznivému ovlivnění fungování jakéhokoli počítačového softwaru nebo hardwaru.

Když na naše stránky nahrajete nebo zveřejníte obsah, udělujete nám celosvětovou, trvalou, neodvolatelnou, nevýhradní, bezplatnou a převoditelnou licenci k používání, reprodukci, distribuci, přípravě odvozených děl, zobrazování a předvádění tohoto obsahu v souvislosti s našimi stránkami a v různých médiích (včetně propagace našich stránek). Neodvolatelně a bezpodmínečně se vzdáváte veškerých morálních práv k vašemu obsahu, která vyplývají ze zákona o autorských právech, průmyslových vzorech a patentech z roku 1988 nebo z jiných podobných zákonů platných v dané době v kterékoli části světa.

Máme právo odstranit jakýkoli váš příspěvek na našich stránkách, pokud podle našeho názoru není v souladu s těmito podmínkami používání.

Vezměte prosím na vědomí, že veškerý obsah, který nahrajete, mohou vidět ostatní uživatelé.

Upozorňujeme také, že obsah nahraný uživateli nebyl námi ověřen ani schválen. Názory uživatelů vyjádřené na webu nereprezentují naše názory nebo hodnoty.

Vlastnictví a duševní vlastnictví

Veškerá práva duševního vlastnictví na těchto stránkách, včetně práv k designu, textu, grafice a dalším materiálům na našich stránkách nebo na jejich podporu a jejich výběru nebo uspořádání, jsou naším vlastnictvím nebo vlastnictvím našich poskytovatelů licence nebo jiných třetích stran a jsou chráněna zákony o právech duševního vlastnictví.

Pro účely těchto podmínek používání se pojmem „práva duševního vlastnictví“ souhrnně rozumí práva podle patentových zákonů, zákonů o ochranných známkách, autorských právech a zákonů o obchodním tajemství, veškeré žádosti nebo registrace týkající se těchto práv a veškerá další práva duševního vlastnictví nebo vlastnická práva uznávaná v jakékoli zemi nebo jurisdikci na celém světě, mimo jiné včetně morálních práv a podobných práv.

Berete na vědomí, že stažením materiálu z těchto stránek nezískáváte žádná vlastnická práva a nesmíte dále prodávat žádné produkty nebo služby (ani jejich části), které se na těchto stránkách objevují. Veškerá práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou výslovně vyhrazena. Vyhrazujeme si také právo odstranit nebo znemožnit přístup k obsahu nebo jiným materiálům, které porušují nebo údajně porušují práva duševního vlastnictví jiné strany.

Hluboké odkazy

Nesmíte na tyto stránky „odkazovat“, což znamená, že nebudete vytvářet, zveřejňovat, zobrazovat, publikovat ani šířit odkazy na jiné než úvodní (domovské) stránky těchto stránek, a to za žádným účelem, pokud k tomu nebudete mít naše výslovné povolení.

Rámování a napodobování

Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte tento web nebo jakoukoli jeho stránku či část zarámovat tím, že vyvoláte obsah z tohoto webu tak, aby se uživateli zobrazil jako součást stránky na jiném webu, ať už ve viditelném rámu, nebo v řádkovém rámečku bez ohraničení zarámovaného obsahu. Vyhrazujeme si právo zrušit povolení k odkazování bez předchozího upozornění.

Dodržování zákonů

Tyto stránky můžete používat pouze k zákonným účelům. Tyto stránky a produkty a služby zde popsané podléhají všem platným místním, národním a mezinárodním zákonům, stanovám, pravidlům, předpisům, nařízením a podobně, které se vztahují na jejich používání, a vy souhlasíte, že je budete vždy dodržovat.

Tento závazek zahrnuje mimo jiné váš závazek dodržovat veškeré předpisy a pravidla specifické pro dané odvětví týkající se vývozu technických a jiných dat ze Spojeného království (a z vaší země, pokud se nenacházíte ve Spojeném království) a váš závazek nevyvážet ani zpětně nevyvážet žádná taková data ani žádný jiný obsah nebo materiály v rozporu s takovými zákony, pravidly nebo předpisy, aniž byste k tomu předem získali všechny potřebné licence, souhlasy a schválení, jakož i povolení od nás.

Regulační aspekty

Údaje můžeme monitorovat, pokud je to nezbytné pro splnění regulačních požadavků. Dovolíte nám jakýmkoli přiměřeným a vhodným způsobem ověřit, že jste dodrželi tyto podmínky používání, a souhlasíte s tím, že budete při takovém ověřování plně spolupracovat.

Konflikty

Pokud dojde k rozporu mezi těmito podmínkami používání a specifickými podmínkami uvedenými na jiných místech těchto stránek (včetně místních pravidel), mají přednost tyto podmínky.

Odstupné

Pokud bude některá z těchto podmínek označena za nezákonnou, neplatnou nebo jinak nevymahatelnou z důvodu zákonů jakéhokoli státu nebo země, ve které mají být tyto podmínky účinné, pak bude v rozsahu a v jurisdikci, ve které je tato podmínka nezákonná, neplatná nebo nevymahatelná, od těchto podmínek oddělena a odstraněna a ostatní podmínky zůstanou zachovány, zůstanou v plné platnosti a účinnosti a budou nadále závazné a vymahatelné.

Rozhodné právo a soudní příslušnost

Tyto podmínky používání se řídí a vykládají v souladu s anglickým právem a podléhají výlučné jurisdikci soudů Anglie a Walesu.